Doelstelling

Het bieden van professionele en kwalitatief verantwoorde kinderopvang in de gemeente Moerdijk door het oprichten en in stand houden van buitenschoolse opvang locaties die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

De ontwikkeling van kinderen bevorderen en volgen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding als aanvulling op en/of tijdelijke vervanging van de thuissituatie. Daarbij rekening houdend met de wensen en ideeën van ouders/verzorgers ten aanzien van voeding en verzorging.

Middels bijscholing en/of cursus de deskundigheid van de leiding op een zodanige wijze onderhouden dat zij op een verantwoordelijke wijze de ontwikkeling van ieder kind op verschillende terreinen in de ontwikkeling van het kind tijdig aan de ouders kan melden.

Binnen de gemeente Moerdijk is gekozen voor ‘doen, praten en bewegen’. Alle voorschoolse voorzieningen binnen gemeente Moerdijk werken met dit observatiesysteem. Het doel van ‘ doen, praten en bewegen’ is het volgen en vastleggen van gedragsvaardigheden op het gebied van de totale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarnaast kunnen we met ‘doen, praten en bewegen’ vroegtijdig signaleren en inspelen bij kinderen met een zorgbehoefte en ont-   wikkeling stimulerend werken.

Er zijn 8 observatiemomenten, te weten wanneer het kind 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 maanden oud is. Deze observatiemomenten zullen met uw als ouders besproken worden. Tijdens deze observatiemomenten worden er diverse onderdelen geobserveerd, te weten:

‘ZO DOE IK’

Dit heeft te maken met de gedragsvaardigheden op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit onderdeel is verdeeld in 3 categorieën:

  • omgaan met de pedagogisch medewerker
  • omgaan met andere kinderen
  • omgaan met jezelf

‘ZO PRAAT IK’

Dit heeft te maken met de spraak-en taalontwikkeling, onvoldoende ontwikkeling zien en het stimuleren van spraak-en taalontwikkeling. Dit onderdeel is verdeeld in 3 categorieën:

  • communicatie
  • vorm
  • inhoud

‘ZO BEWEEG IK’

Dit heeft te maken met het volgen van de motorische ontwikkeling. Dit onderdeel is verdeeld in 4 categorieën:

  • grove motoriek
  • fijne motoriek
  • adaptief gedrag
  • lichaamsbesef

Rond de 44 maanden wordt ook de lijst ‘rekenprikkels’ ingevuld. Dit is een aanvullend document voor de overdracht naar de basisschool. Bij rekenprikkels worden de volgende onderdelen geobserveerd: Getalbegrip, meten en meetkunde.

Wanneer kinderen de 4-jarige leeftijd bereiken, gaat het kind ‘warm’ overgedragen worden aan de basisschool. Dit doen wij middels een gesprek met de nieuwe juf of meester. Mocht blijken dat een kind extra stimulering nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsvlak, dan geeft deze methode vervolgens adviezen/tips. Pedagogisch medewerkers kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.

Soms komt het voor dat pedagogisch medewerkers advies nodig hebben omtrent de ontwikkeling van een kind. 2x per jaar vinden er kind besprekingen plaats met het CJG-team het jonge kind. CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. In het CJG-team het jonge kind zit een jeugdprofessional, jeugdverpleegkundige en een logopedist.

CJG is het centrale punt voor opvoeden en opgroeien binnen de gemeente Moerdijk. Alle (aanstaande) ouder(s)/ verzorger(s), kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen er terecht met vragen. Ook professionele instanties kunnen er met vragen terecht. Wanneer wij tijdens een kind bespreking een kind willen bespreken, dan wordt dit vooraf aan de ouder(s)/verzorger(s) gemeld.

Meer informatie over CJG kunt vinden op www.cjgmoerdijk.nl.