Internetconsultatie voor continue screening op basis van personenregister

Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de werkenden in de kinderopvang zijn afkomstig uit een koppeling van bestaande gegevensbestanden (het LRKP, de BRP (voorheen GBA), de polisadministratie van het UWV en het handelsregister). Deze gegevensbestanden zijn niet altijd volledig en actueel. Hierdoor kan het voorkomen dat een werkende in de kinderopvang onterecht niet, of pas later, continu wordt gescreend. Daarnaast zijn van stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen geen gegevensbestanden beschikbaar. De minister van SZW heeft daarom aangekondigd een personenregister te ontwikkelen om alle werkenden voortdurend te kunnen screenen op strafbare feiten.
Source: Overheidsnieuws Kinderopvang