Geschillencommissie

Op 1 januari 2016 zijn er een aantal wettelijke regels voor kinderopvangorganisaties veranderd.

Via onderstaande brieven worden wij als Kinderopvang geïnformeerd.

KDV – Geschillencommissie

BSO – Geschillencommissie

Geschillencommissie regels:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang  (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
4. Wanneer de  ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

2019
Ook in het jaar 2019 zijn er geen geschillen geweest. We zijn er erg trots op.

 
2018

Met trots kunnen we melden dat er in het jaar 2018 geen geschillen zijn geweest.

 2017

Met trots kunnen we melden dat er in het jaar 2017 geen geschillen zijn geweest.

 2016

Met trots kunnen we melden dat er in het jaar 2016 geen geschillen zijn geweest.

We hebben een mooi certificaat mogen ontvangen.