Privacystatement

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier een kindplaats aanvraagt in onze opvanglocatie, vragen wij u om persoons-gegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten en over cursussen die wij kunnen aanbieden.

Wijzigingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken.  De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
  • Voor de facturatie.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
  • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacystatement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt geen gebruik van cookies, de kinderen eten ze liever op.

Recht van inzage, rectificatie, intrekking toestemming, indienen klacht

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om de gegeven toestemming tot gebruik van uw gegevens in te
trekken. In deze gevallen kunt u contact met Kinderopvang De Cocon opnemen via johan@kinderopvang-decocon.nl.
Om misbruik te voorkomen kan Kinderopvang De Cocon u vragen om u adequaat te identificeren.
Als u een klacht heeft over de wijze waarop Kinderopvang De Cocon met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door ons. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belasting-dienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt, dit kunt u kenbaar bij ons maken. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres johan@kinderopvang-decocon.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan johan@kinderopvang-decocon.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld op 21 maart 2018.