Branche organisatie Kinderopvang

 

Brancheorganisatie Kinderopvang
Sinds oktober 2015 zijn wij lid geworden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang. Ze werken aan een aantal pijlers om leden te ondersteunen in het professioneel uitoefenen van hun vak: kwaliteit, transparantie, financiering en ondernemerschap.

Kwaliteit: kinderopvang is een A-merk
Kwaliteit staat hoog op de agenda in de kinderopvangsector. Eind 2014 definieerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), waar Brancheorganisatie Kinderopvang zitting in heeft, een uniforme kwaliteitsvisie voor alle vormen van opvang. De ontwikkeling van kinderen staat in deze visie centraal, met aandacht voor de rol van pedagogisch medewerkers en gastouders. Op initiatief van de brancheorganisatie is daarnaast een gezamenlijk, toetsbaar kwaliteitskader in ontwikkeling. Doel is om de regeldruk te verminderen, als sector aan zet te blijven en transparantie te vergroten.

Dit kwaliteitskader moet de basis vormen voor het Nieuwe Toezicht, het traject van de overheid om bestaande wet- en regelgeving te herijken. Zij zetten in op een objectieve wijze van toezicht met een gelijk speelveld, het schrappen van onnodige regels en voldoende ruimte voor innovatie en maatwerk.

Transparantie: versterken van de positie van de branche
Van een sector die de zorg voor kinderen op zich neemt en waarin veel gemeenschapsgeld omgaat, mag transparantie worden verwacht, vinden zij. Ouders, politiek en stakeholders krijgen in het Brancherapport Kinderopvang inzicht in de bedrijfsvoering, kwaliteit en financi├źn van de kinderopvangsector. In het rapport staan de resultaten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek onder kinderopvangorganisaties. De sector beantwoordt hiermee aan de vraag van ouders, politiek en stakeholders naar transparantie en maatschappelijke verantwoording.

Financiering: voor continuïteit en stabiliteit van de sector
Jonge kinderen zijn gebaat bij stabiliteit en professionaliteit. Dat kan alleen als de kinderopvangorganisatie stabiliteit in bedrijfsvoering en personeelsbeleid kent. Het huidige financieringsbeleid maakt dat voor organisaties heel lastig. Voor het welzijn van kinderen is het noodzakelijk dat de sector in stabieler vaarwater terecht komt. In de lobby richting de overheid pleit Brancheorganisatie Kinderopvang dan ook voor stabiliteit in de financiering en een evenwichtige verdeling van kosten tussen overheid, ouders en werkgevers.

Werkgever- en ondernemerschap: een moderne sector
Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de verdere professionalisering van de kinderopvangsector. Dat doen ze bijvoorbeeld door kennis en informatie te delen en ontwikkelingen te analyseren. Maar ook door te zorgen voor een adequaat arbeidsvoorwaardenbeleid en heldere leveringsvoorwaarden richting klanten. En door leden te ondersteunen bij de ambities op het gebied van (permanente) educatie van medewerkers. De brancheorganisatie richt zich daarnaast op vermindering van regeldruk en meer ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.